Read english version >

Wat is OKAN?

De afkorting OKAN staat voor  Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers .

De OKAN-klas van het Middenschool Brugge Centrum vangt leerlingen op die onlangs in België zijn aangekomen en de Nederlandse taal niet beheersen. Hier leren de leerlingen zo snel mogelijk Nederlands. Ze worden als het ware ondergedompeld in een taalbad.

Dit alles gebeurt door een team dat garant staat voor een warm onthaal en dat elke jongere wil bijstaan in zijn persoonlijke ontwikkeling. Niet alleen kennis is daarbij belangrijk, maar ook een goede houding in de klas en daarbuiten. Om die reden dragen we ook sociale integratie hoog in het vaandel in onze OKAN-klassen .

Het is uiteindelijk de bedoeling de leerlingen te ondersteunen zodat zij het volgende schooljaar kunnen overstappen naar het regulier secundair onderwijs, in de onderwijsvorm en studierichting die het best aansluit bij hun individuele interesses en capaciteiten. Ons OKAN-team doet zowel aan ondersteuning, begeleiding en opvolging.

Voor wie?

Je kan alleen in de onthaalklas starten als je voldoet aan een aantal voorwaarden. Dit zijn de voorwaarden voor inschrijving als regelmatige leerling in een onthaalklas:

  • Op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar enerzijds minstens twaalf jaar en jonger dan achttien jaar zijn.
  • Een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven.
  • Het Nederlands niet als thuistaal of moedertaal hebben.
  • De onderwijstaal onvoldoende beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen.
  • Maximaal negen maanden ingeschreven zijn (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal.Op vraag van de school kan voor individuele leerlingen, in uitzonderlijke en bijzondere omstandigheden, van de toelatingsvoorwaarde afgeweken worden.

Lessen

Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er les van 8:25 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:35. Op woensdag is er enkel les in de voormiddag van 08:25 tot 12:00.

De leerlingen volgen 28 uur les per week, waarvan 22 uur per week Nederlands. De vaardigheden staan daarbij centraal: spreken, luisteren, lezen, schrijven en mondelinge interactie.

Onze onthaalklassen bereiden de jongere voor om zowel in het gewone onderwijs, als in het dagdagelijkse leven te kunnen functioneren. De lessen zijn dus heel praktisch gericht. Om goed te kunnen aansluiten met het gewone onderwijs, krijgen de gevorderden daarom de belangrijke woordenschat van vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, economie, biologie, natuurkunde, muziek en plastische opvoeding. Werken met een PC en tablet zit uiteraard in de lespakketten verwerkt.

Daarnaast krijgen de leerlingen 2 uur levensbeschouwelijke vakken. Daarbinnen kan men kiezen voor niet-confessionele zedenleer of één van de zes in België erkende godsdiensten: rooms-katholieke, protestantse eredienst, anglicaanse, Israëlitische, islamitische en orthodoxe eredienst.

Tot slot krijgen de leerlingen nog 4 uur integratie. In dit vak komen alle mogelijke aspecten van “het leven” aan bod. De leerlingen maken kennis met verschillende culturen, wisselen meningen met elkaar uit en leren kritisch en vooral respectvol omgaan met verschillende ideeën.

Inschrijving

Je kan gedurende het hele schooljaar inschrijven.

Hoe?
De leerling moet vergezeld zijn van de ouder, voogd of verantwoordelijke. Deze persoon moet de inschrijvingsdocumenten ondertekenen. We hebben ook een identiteitsbewijs nodig en indien mogelijk ook documenten van vroegere studies in het geboorteland.

Ligging / Bereikbaarheid

De school is gelegen op 400m van de Brugse ring en is vlot te bereiken via met de fiets via de Sint-Clarastraat, Calvariebergstraat of Annuntiatenstraat.

Zie onze contactinformatie.

Contact

Zie onze contactinformatie.